Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna sitter och ser tankfull ut.

Att behandla lungcancer

Operation, strålbehandling och behandling med olika läkemedel är de vanligaste behandlingarna vid lungcancer.

Operation, strålbehandling och behandling med olika läkemedel är vanligast vid lungcancer. Ofta kan flera olika behandlingsmetoder i kombination vara aktuella. Läkemedlen som används är framför allt cytostatika (cellgifter), målriktade läkemedel samt immunterapi. Vilka behandlingar och läkemedel som används beror på i vilket stadium sjukdomen är, hur man mår samt vilken typ av egenskaper tumörcellerna uppvisar. För att kunna välja rätt läkemedelsbehandling behöver man analysera prov taget från tumören eller i vissa fall tumör-DNA från blodprov. För mer information om provanalyser, se avsnitt ”Precisionsmedicin”.

Lungcancer delas in i småcellig respektive icke-småcellig lungcancer. Lungcancer delas också in i fyra huvudsakliga stadier som bygger på var tumören sitter, hur stor den är och om sjukdomen hunnit sprida sig utanför lungan. Behandling beror på vilket stadium sjukdomen befinner sig i.

Småcellig lungcancer indelas i:

  • Stadium 1-3 -Sjukdom begränsad till lungan, som i regel behandlas med en kombination av strålbehandling och cytostatika.
  • Stadium 4- Spridd sjukdom, som behandlas med cytostatika, ibland i kombination med immunterapi.

Icke-småcellig lungcancer indelas i:

  • Stadium 1–2 - Tumören är begränsad och har inte spridit sig utanför lungan, vilket gör att den oftast kan opereras bort. Vilken typ av operation som görs beror på hur stor cancertumören är och var i lungan den växer. Generellt ges också cytostatika och ibland även målriktade läkemedel efter operationen. Syftet med behandlingen är att bota sjukdomen.
  • Stadium 3 - En mer avancerad tumör. I några situationer används kirurgisk behandling, följt av cytostatika samt ibland även målriktad behandling. Vanligast är dock att tumören sitter så att den inte kan opereras bort eller har spridit sig till intilliggande vävnad eller angränsande lymfkörtlar utanför lungan. Behandling sker med då cytostatika och strålbehandling i kombination, ibland följt av immunterapi.Förhoppningen med behandlingen är att kunna bota sjukdomen eller att förlänga livet.
  • Stadium 4 - En mer utbredd spridning av tumören till andra lymfkörtlar och vävnader. Målriktade läkemedel, cytostatika samt cytostatika i kombination med immunterapi är de vanligaste behandlingarna. Ibland ges även radioterapi och olika läkemedel i symtomlindrande syfte. Syftet med behandlingen vid spridd lungcancer är att bromsa tumörväxten, och därmed minska sjukdomsrelaterade symtom och att förlänga överlevnaden. Det är viktigt att i möjligaste mån begränsa biverkningar av behandlingen och bibehålla god livskvalitet.

Min vårdplan 

Inför att en lungcancerbehandling skall påbörjas upprättas det en individuell vårdplan. Syftet med ”Min vårdplan” är att ge tydlig information och stöd till patienten och dess närstående, göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet. "Min vårdplan" innehåller information om sjukdomen och de olika delarna i den planerade utredningen, behandlingen och rehabiliteringen. Den innehåller kontaktuppgifter till dem som patienten kommer att ha kontakt med under behandling och rehabilitering samt tider för planerade undersökningar och behandlingar. Det finns också råd om vad man kan göra själv.

Egenvård: Det kan underlätta att använda en behandlingsdagbok för att följa sitt mående under behandlingen. Där kan man skatta sina symtom och använda dagboken i dialogen med läkare och kontaktsjuksköterska. De kan ge råd om hur man hanterar olika symtom. Att följa sitt mående över tid kan skapa en större förståelse över vad som fungerar och inte fungerar och utgöra ett stöd för att komma ihåg hur det gått vid nästa vårdbesök.

Efter avslutad behandling upprättas en sammanfattning av den vård som patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på när det gäller efterkontroller och annan uppföljning.

Efterkontroller

När behandlingen är avslutad kallas man till efterkontroller för utvärdera behandlingen och hur man mår.

Det finns flera sätt att behandla lungcancer

Operation

Möjligheterna till operation beror på flera olika faktorer.

Strålbehandling

Strålbehandling används när tumören är begränsad till lungan samt närliggande lymfkörtlar och där operation inte är lämpligt.

Cytostatika

Cytostatika kallas också för cellgift.

Immunterapi och målstyrd behandling

Här kan du läsa mer om olika behandlingsmetoder.