Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Om lungcancer

Prognosen för lungcancer har förbättrats över tid och tidig upptäckt anses idag vara den enskilt viktigaste åtgärden för att kunna bota fler.

Lungcancer är den vanligaste cancersjukdomen globalt och varje år insjuknar totalt cirka 2 miljoner människor i lungcancer. I Sverige insjuknar drygt 4000 personer i lungcancer varje år, vilket gör den till den fjärde vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Ungefär lika många kvinnor som män drabbas och risken att drabbas stiger med ökande ålder. Medianåldern för insjuknande är ca 70 år och lungcancer är ovanligt under 40 år. Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män och kvinnor sammantagna i Sverige. Prognosen har förbättrats tack vare tillgång till bättre behandlingsmöjligheter baserat på en alltmer ökad kunskap om cancersjukdomen men tidig upptäckt anses idag vara den enskilt viktigaste åtgärden för att kunna bota fler.

Typ av lungcancer

Det finns flera olika typer av lungcancer. De två huvudgrupperna är icke- småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer är den största gruppen och utgör ca 80% av all lungcancer och delas i sin tur in i flera undergrupper. Den största av dessa är adenocarcinom (utgår från körtelceller i lungornas slemhinnor) följt av skivepitelcancer (börjar i luftrören- bronkerna). Småcellig lungcancer utgör ca 15-20 % av all lungcancer.

Det pågår en intensiv forskning inom lungcancerområdet och i takt med att kunskapen växer så tillkommer allt fler undergrupper av lungcancer beroende på vilka genetiska och molekylära förändringar som ses i tumörvävnaden. Detta har och får en allt större betydelse för vilken typ av behandling man ska ge (se avsnitten Precisionsmedicin och Behandling för mer info).

Orsaker och riskfaktorer

Tobaksrökning är den främsta orsaken till lungcancer och 80-90% av alla som drabbas av lungcancer är rökare eller har rökt. Drygt 10% av de som drabbas av lungcancer har aldrig rökt. Aldrig-rökare som får lungcancer är vanligare bland yngre och bland kvinnor. Ca 25% av lungcancer hos aldrig-rökare beräknas bero på passiv rökning.

Exponering av asbest eller radon (särskilt i kombination med tobaksrökning) är också kända riskfaktorer för lungcancer.

Ärftlighet är troligen en bidragande orsak till lungcancer i vissa fall men orsakssambanden är ännu inte klarlagda.

Lungkollen symtomtest

Det här är ett symtom-test för dig som vill undersöka din lunghälsa.

  • 9 ja/nej-frågor om symtom som kan vara relaterade till lungsjukdom.
  • Skriv ut dina svar och spara formuläret som PDF.
  • Ingen registrering av e-post

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta sjukvården, till exempel 1177, för råd.

Läs mer om lungcancer

Upptäcka

Det kan vara svårt att upptäcka lungcancer.

Behandla

Det är vanligt med en kombination av behandlingsmetoder.

Hjälp och stöd

Det finns flera ställen som du kan vända dig till.