Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En äldre man sitter med ett barn i sitt knä.

Att leva med KLL - kronisk lymfatisk leukemi

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan du läsa mer om hur det är att leva med KLL.

Att få ett cancerbesked är omvälvande och kan i ett slag kasta omkull tillvaron. Inte bara den som är sjuk drabbas utan även närstående och vänner påverkas. Att få veta att man drabbats av en livshotande sjukdom genererar ofta svåra tankar med rädsla, oro och ibland ångest. Alla har olika behov men många blir hjälpta av att prata med någon, antingen någon man känner eller med någon från sjukhuset eller från en patientförening.

Behandlingen kan ge biverkningar och sjukdomen symtom. Det är viktigt att man tar hand om sig, lyssnar på kroppen och vilar när man behöver.

Kronisk sjukdom

KLL är en kronisk sjukdom. Med rätt behandlingar och vårdplan så är det möjligt att leva ett bra och tillfredställande liv och man kan som patient göra skillnad genom att vara påläst samt att följa råd från sjukvården gällande bland annat hantering av biverkningar.

Läkemedel kan orsaka biverkningar, alla kommer dock inte få dem. Om man får dem, kontakta vårdteamet. Detta inkluderar även symtom och biverkningar som inte listas i bipacksedeln för läkemedlet som förskrivits.

Allas upplevelse skiljer sig åt, men de många biverkningar går att hantera så att behandlingen kan fortgå. Läs bipacksedeln till det förskrivna läkemedlet och kontakta ditt vårdteam om ovanliga symtom uppstår. Fråga gärna efter patientbroschyr för det läkemedel som skrivits ut.

Påverkat immunförsvar

KLL – kronisk lymfatisk leukemi – kan göra att man blir mer infektionskänslig. Infektionskänsligheten kan skilja sig från patient till patient och beroende på vilken behandling man får. Prata om detta med behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska. Om man har ett nedsatt immunförsvar måste man tänka på att hålla en god handhygien för att minska infektionsrisken. Man bör också undvika andra människor som har pågående infektioner. Prata med din läkare och kontaktsjuksköterska om det finns perioder när man som patient ska vara extra försiktig. Det är rekommenderat att ta vaccinationer mot Covid-19, lunginflammation och säsongsinfluensa.

Trötthet

Extrem trötthet är vanligt hos cancerpatienter. Fatigue är välkänt inom cancervården och orsakas dels av sjukdomen i sig men även av den behandling som ges. Fatigue är svår att vila bort och kan för en del kvarstå under lång tid efter avslutad behandling.

Det finns ingen effektiv behandling mot fatigue men studier har visat att fysisk aktivitet till viss mån kan lindra tröttheten. Ett annat sätt att hantera tröttheten är att planera in aktiviteter till den tid på dagen då man har mest energi och prioritera sådant som är lustfyllt, då även detta kan ge energi. Behöver man vila är det bättre att vila flera korta stunder istället för en lång. Inom cancerrehabilitering finns specialistkunskap om fatigue och din behandlande läkare kan tillfrågas om remiss.

Illamående

Illamående år vanligt förekommande vid cancer och cancerbehandling.

Ibland kan man behöva förebygga illamående med hjälp av läkemedel. För att hantera illamående som ändå uppkommer är det bra att äta små portioner mat lite oftare, att dricka mellan måltiderna istället för till maten samt att vila en stund med huvudet högt efter måltid. Har du svårt att få i dig tillräckligt med näring kan du få hjälp av en dietist som också kan förse dig med näringsdrycker. Om du upplever att inget hjälper mot ditt illamående så kontakta behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska och berätta om din situation.

Andra biverkningar

Vid behandling men också efter behandling av KLL ska man vara extra uppmärksam på feber som kan orsakas av att behandlingen ger lågt antal vita blodkroppar. Om man får feber (mer än 38 grader) ska man omedelbart kontakta sitt sjukhus. Detsamma gäller vid andfåddhet, hosta, blödningar, blåsor i huden som kan vara bältros men också vid andra nya sjukdomssymtom. Läkare kommer att bedöma om prover, odlingar och eventuellt antibiotika behövs.

Svårt besked

Att få beskedet cancer är svårt. Starka känslor av rädsla, oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Känslor av overklighet och ilska är vanligt. Ofta upplevs ovissheten innan man har ett diagnosbesked och vetskap om planerad behandling som det värsta. När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre.

KLL är en kronisk sjukdom och behandling kan ges kontinuerligt eller i perioder. Det gör att både det fysiska och psykiska måendet kan variera beroende på hur sjukdom och behandling just för tillfället ser ut.

Leva med cancer

Socialt liv

När man lever med en kronisk sjukdom som KLL är det viktigt att bygga ett starkt stödnätverk.

Yrkesliv

Hur är det att arbeta när man har fått en cancerdiagnos?

Sex och samlevnad

Sexuella problem hos cancerpatienter är mycket vanligt. Var inte rädd för att ta upp detta med din sjuksköterska eller läkare.

Kost och fysisk aktivitet

Sjukdomen KLL kan ge trötthet men också dess behandling då den kan leda till minskat antal röda blodkroppar.