Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Rättigheter för den som drabbats av KLL - Kronisk Lymfatisk Leukemi

Den som har drabbats av KLL har rätt till bland annat sjukvård, information och inflytande. Här är en sammanställning av rättigheter.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Rätt till sjukvård 

I Sverige har alla samma rätt till sjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska samtliga patienter oavsett kön, ålder, ursprung eller ekonomi erbjudas samma möjlighet till vård.

Information 

Alla har rätt att få information om sitt hälsotillstånd och de behandlingsalternativ som står till förfogande. Informationen ska anpassas och presenteras för varje individ på ett sätt som gör att man förstår.

Om man inte talar eller förstår svenska kan man begära att få hjälp av en tolk vid läkarbesök. Rätten till tolk gäller även om man har svårt att kommunicera på grund av hörsel- eller talskador

Det är viktigt att man berättar det man vet om sitt tillstånd för den behandlande läkaren så att han eller hon får en klar bild av situationen och kan ge rätt vård och behandling.

Inflytande

Som patient har man rätt att vara med och påverka valet av vård och behandling. Har man åsikter eller förslag angående sin behandling ska sjukvårdspersonalen vara lyhörd inför detta. Dock får aldrig sjukvården erbjuda vård som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient kan heller inte kräva en behandling som är omotiverat kostsam i förhållande till den åkomma som ska behandlas.

Vården är frivillig

Den vård och behandling som en läkare ordinerar kan endast ske med individens samtycke. Det gäller med undantag för Smittskyddslagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård.

En individ kan själv bestämma om den vill avstå eller avbryta en behandling. Det är dock viktigt att känna till att läkaren inte kan ta ansvar för konsekvenserna om man väljer att inte följa dennes ordination.

Second opinion

Vid allvarligare sjukdomstillstånd som cancer har man rätt till en andra åsikt. Det innebär att man får möjlighet att diskutera vård- och behandlingsalternativ med ytterligare en läkare, till exempel på en annan plats i landet. Önskas en second opinion, kan man diskutera det med sin läkare och han eller hon kan skriva remiss.

Tystnadsplikt

Alla inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att information om individens hälsa och mående endast får lämnas ut om individen givit sitt medgivande.

För att få reda på de fullständiga patienträttigheterna, kan man söka upp och läsa patientlagen.

Granskad av:

Jenny Klintman

MD, PhD, Specialistläkare hematologi och internmedicin
Skånes universitetssjukhus