Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

ALLA TYPER AV BRÖSTCANCER
ÄR INTE LIKADANA

Bröstcancer är en sjukdom som kan delas upp i olika stadier och typer. Vilken behandling som erbjuds patienten kommer att beror på vilken specifik form av bröstcancer det rör sig om. De olika typerna baseras på var cancern börjar, dess speciella egenskaper och vilka typer av gener eller receptorer som cancercellerna har.

Stadier och typer av bröstcancer

Tidig

När en tumör är liten eller endast har spridit sig till några få lymfkörtlar i närheten av bröstet kallas det för tidig bröstcancer.

Lokalt Avancerad

När en tumör är större och/eller cancerceller har spridit sig till flera lymfkörtlar nära bröstet eller till huden på bröstkorgsväggen kallas det för lokalt avancerad bröstcancer.

Metastaserad

När cancerceller har spridit sig till andra delar av kroppen utanför bröstet kallas det avancerad eller metastaserad bröstcancer.

Varför är det meningsfullt att testas?

Att testa för cancertumörens egenskaper kan ge en person med bröstcancer en bättre förståelse för sin specifika cancerform och vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Det finns tester som kan avgöra vilken typ av behandling som passar bäst för en specifik bröstcancerdiagnos genom att leta efter specifika biomarkörer. Biomarkörerna är gener, molekyler eller proteiner som finns i kroppen och kan användas för att se hur väl en patients kropp kan svara på behandlingar.

Exempel på biomarkörer är HER2, hormonreceptorer och/eller BRCA-mutationer. Det finns också trippelnegativ bröstcancer där tumörceller saknar både hormon- och HER2-receptorer.

 

BRCA1 och BRCA2

Dessa gener reglerar celltillväxt och förhindrar okontrollerad celldelning. Om en mutation uppstår i dessa gener ökar risken för att utveckla bröstcancer och andra cancerformer.

HER2

Ett protein som finns på ytan av vissa celler i kroppen och har en viktig roll hur celler växer och differentierar sig. När det finns i större mängder på cancercellernas yta kan det bidra till att cancerceller delar sig oftare och cancern därmed sprids.

Receptorer

En molekyl inuti eller på ytan av en cell som binder till ett specifikt ämne och orsakar en biologisk effekt. Det hjälper till att reglera kommunikationen mellan celler.

Vad innebär ärftlig BRCA-mutation i familjen?

BRCA-mutation är en ärftlig genetisk mutation, som kan gå i arv från förälder till barn. Dessa typer av mutationer ökar risken för flera cancerformer.

Att identifiera familjära riskgener genom genetiska tester är inte en garanti för att andra i familjen också kommer att utveckla cancer. Däremot kan det hjälpa familjemedlemmarna att vidta förebyggande åtgärder för att minimera eventuella potentiella risker.

Att ha kunskap om BRCA-statusen kan hjälpa till att bedöma risken för att utveckla cancer i framtiden, både för den som testar sig och för släktningar som kan ha en ökad risk. Förståelsen av den ärftliga risken för att utveckla cancer kan vara avgörande för att upptäcka sjukdomen i tidiga stadier, när behandlingsmöjligheterna är som störst.

 

Hur går testningen till?

Det finns två huvudsakliga sätt att genomföra biomarkörtestning:

Test av tumörvävnad

  • Identifierar unika genetiska förändringar i en tumör (ärftliga och förvärvade).
  • Tas som en biopsi (vävnadsprov) eller under en tumöravlägsnande operation.

Blodtest

  • Används för att identifiera specifika ärftliga genmutationer såsom BRCA1 och BRCA2.
  • Blodprover tas också för mer allmänna tester, till exempel för att kontrollera hur väl levern, njurarna och immunsystemet fungerar.

 

 

Möjligheten till en personligt anpassad behandling

Efter att testet har analyserats kommer den behandlande läkaren och patienten diskutera hur testresultaten kan påverka behandlingsplanen. Om testresultaten visar närvaro av en specifik mutation kan detta påverka vilken behandling och kirurgisk strategi som är bäst för patienten.

Det är viktigt att komma ihåg att närvaron eller frånvaron av mutationer inte nödvändigtvis är positivt eller negativt i sig självt. Det är emellertid en viktig information för läkaren vid utformandet av den mest lämpliga behandlingsplanen för patienten. Genom att använda denna information kan patienten känna sig mer involverad i beslutet om sin anpassade behandling.

Om du har frågor om testning eller behandling, prata med behandlande läkare.

Bröstcancer är en sjukdom med många ansikten

Se videon (50s)

Ordlista

Biomarkör – En gen, molekyl eller ett protein som finns i blodet, kroppsvätskor eller vävnader. Biomarkörer kan indikera normala eller avvikande processer i kroppen och kan användas för att identifiera och övervaka sjukdomar som cancer.

BRCA1 och BRCA2 – Dessa gener reglerar celltillväxt och förhindrar okontrollerad celldelning. Om en mutation uppstår i dessa gener ökar risken för att utveckla bröstcancer och andra cancerformer.

HER2 – Ett protein som finns på ytan av vissa celler i kroppen och har en viktig roll hur celler växer och differentierar sig. När det finns i större mängder på cancercellernas yta kan det bidra till att cancerceller delar sig oftare och cancern därmed sprids.

Receptorer – En molekyl inuti eller på ytan av en cell som binder till ett specifikt ämne och orsakar en biologisk effekt. Det hjälper till att reglera kommunikationen mellan celler.

Trippelnegativ bröstcancer – En typ av bröstcancer där cancercellerna saknar östrogen-, progesteron- och HER2-receptorer.