Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
Två kvinnor sitter vid ett bord.

11 myter om lungcancer

Det finns ett stort behov av mer kunskap om lungcancer i samhället, både vad gäller möjligheter till tidig diagnos och fortsatt vård. Här vill vi belysa några av de områden där mer kunskap behövs.

Lungkollen symtomtest

Det här är ett symtomtest för dig som vill undersöka din lunghälsa.

 • 9 ja/nej-frågor om symtom som kan vara relaterade till lungsjukdom.
 • Skriv ut dina svar och spara formuläret som PDF.
 • Ingen registrering av e-post

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta sjukvården, till exempel 1177, för råd.

11 av de vanligaste myterna om lungcancer

Vad är sant och falskt om lungcancer?

 1. Passiv rökning påverkar inte risken för lungcancer

  Sanningen är att rökning ökar risken för lungcancer hos såväl rökaren som personer i dennes omgivning. Passiv rökning, det vill säga att utsättas för rök utan att själv röka, anses vara orsaken till vart fjärde fall av lungcancer bland icke-rökare.

 2. Endast rökare drabbas av lungcancer

  Rökning ökar kraftigt risken för lungcancer och är orsaken till 90 procent av lungcancerfallen i Sverige. Resterande 10 procent som drabbas är däremot icke-rökare. Varför icke-rökare drabbas är inte fullt känt men det finns ett antal riskfaktorer, till exempel kontakt med asbest och radon, joniserande strålning och luftföroreningar. Även ärftliga faktorer kan spela in men detta är inte helt fastställt.

 3. Lungcancer är en och samma sjukdom

  Faktum är att det finns flera olika typer av lungcancer. Sedan många år finns en uppdelning av lungcancer i två huvudsakliga grupper: icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. lcke-småcellig lungcancer utgör uppskattningsvis 85 procent av alla diagnosticerade fall och delas i sin tur in i ett flertal undergrupper, där de två vanligaste är adenocarcinom och skivepitelcancer. Idag ser vi att det finns än fler olika typer av lungcancer beroende på den molekylära strukturen i lungcancertumören.

 4. Endast äldre drabbas av lungcancer

  De flesta som insjuknar i lungcancer är över 60 år men även yngre kan drabbas. Detta är dock ovanligt - färre än 5 procent av fallen av lungcancer i Sverige avser personer yngre än 50 år.

 5. Lungcancer är alltid en dödsdom

  Ju tidigare lungcancer upptäcks desto bättre är förutsättningarna för bot. Generellt är dock prognosen för lungcancer sämre än för många andra cancertyper, vilket beror på att lungcancer ofta upptäcks för sent. Utvecklingen går dock åt rätt håll - lungcancer är en av de cancertyper där utvecklingen av nya läkemedel går snabbast. Femårsöverlevnaden har också ökat och är nu 17 procent bland män och 24 procent bland kvinnor.

 6. Det är omöjligt att upptäcka lungcancer i tid

  Det är inte omöjligt att upptäcka lungcancer men det är tyvärr ofta svårt. Detta beror på att symtomen vid lungcancer kan vara diffusa och uppträda gradvis. Flera av symtomen är även sådana som uppträder vid andra lungsjukdomar. Symtom att vara uppmärksam på är: långvarig hosta (torr eller blodblandad), smärta i bröstkorgen, andfåddhet vid lätt ansträngning, lunginflammation, svullna lymfkörtlar, trötthet och viktnedgång.

 7. Fler män än kvinnor drabbas av lungcancer

  Historiskt har lungcancer drabbat fler män än kvinnor men så är det inte längre. Förekomsten av lungcancer hos kvinnor ökar nu i takt med att kvinnor som rökt tidigare i livet blir äldre. Av de 3 891 personer som 2016 diagnosticerades med lungcancer var 53 procent kvinnor.

 8. Fler kvinnor dör av bröstcancer än av lungcancer

  Faktum är att sedan 2005 avlider fler kvinnor av lungcancer än av bröstcancer. Detta trots att bröstcancer är den vanligaste och lungcancer den fjärde vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige.

 9. Operation gör att lungcancer sprider sig

  Operation gör inte att lungcancer sprider sig, tvärtom är det den behandling som botar flest patienter. Huruvida operation är en möjlig behandlingsmetod beror dock på ett flertal faktorer som vilken typ av lungcancer som patienten har och vilket stadie som sjukdomen befinner sig i. Ungefär var tredje patient kan opereras och i de flesta fall är det patienter med icke-småcellig lungcancer i ett tidigt skede.

 10. Har man lungcancer ska man ta det lugnt under sin cancerbehandling

  Det finns tvärtom bevis för att konditionsträning och styrketräning minskar cancerrelaterad trötthet, förbättrar funktionsförmågan och hälsorelaterad livskvalitet. Behandlingsbiverkningar, som illamående och ledvärk, kan också minska med regelbunden träning. Att träna under sin behandling kan också bidra till att man upplever styrka och hälsa, och därmed att man bättre klarar av sjukdomen och behandlingen.

 11. Det är ingen idé att sluta röka om man blivit diagnostiserad med lungcancer

  Det finns alltid en vinst i att sluta röka, oavsett om man redan har diagnosticerats med cancer. Att sluta röka vid en lungcancerdiagnos kan förbättra behandlingens effekt och minskar risken för komplikationer. Det kan också kraftigt öka chansen att överleva.

   

Ladda ner vårt informationsmaterial

Lungcancer information

Frågor att diskutera med vårdpersonal

11 myter om lungcancer

Vill du veta mer? Det finns mer att läsa här:

1177.se

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus